Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden leveres 'som den er' uten noen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått. Vi gir ingen representasjoner eller garantier i forhold til denne nettsiden eller informasjonen og materialet gitt på denne nettsiden.

Uten at det berører det generelle i det foregående avsnittet, garanterer vi ikke at: (a) denne nettsiden vil være konstant tilgjengelig, eller tilgjengelig i det hele tatt; (b) informasjonen på denne nettsiden er fullstendig, sann, nøyaktig eller ikke-villedende. Ingenting på denne nettsiden utgjør, eller er ment å utgjøre, råd av noe slag.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg med hensyn til tap som oppstår som følge av hendelser eller hendelser utenfor vår rimelige kontroll. Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg med hensyn til forretningstap, inkludert (uten begrensning) tap av eller skade på fortjeneste, inntekt, inntekt, bruk, produksjon, forventede besparelser; tap av virksomhet; tap av kontrakter; forretningsavbrudd; tap av bruk av penger; tap av forventede besparelser; tap av omdømme; tap av kunder; kundegoodwill og/eller lignende tap).

Denne ansvarsfraskrivelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter og skal forbli i full kraft og virkning selv om den blir sagt opp uansett årsak.